standardy pracy z dda

STANDARDY FORM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA RÓŻNYCH GRUP DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW ORAZ KWALIFIKACJI OSÓB IM POMAGAJĄCYCH.

1. UWAGI WSTĘPNE: SYNDROM DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW

1.1. SYNDROM (ZESPÓŁ):

znaczenie ogólne: pewna liczba cech, właściwości, zdarzeń lub zachowań, które współwystępują ze sobą, czy które się uważa za skoordynowane lub w pewien sposób wzajemnie powiązane,

znaczenie szczegółowe w medycynie lub psychologii klinicznej:

 • wiązka objawów, które występują razem i mogą być traktowane jako wskaźniki określonej choroby lub określonego typu nieprawidłowości. (Definicje wg „Słownika psychologii” A.S.Reber i E.S.Reber),
 • pojęcie syndrom tworzone jest na podstawie uznania za istotne pewnych elementów obrazu klinicznego i występowania tych elementów u wielu chorych. (za J. W. Aleksandrowicz, Psychopatologia zaburzeń nerwicowych i osobowości. 2002).

1.2. SYNDROM DDA

W znaczeniu medycznym „syndrom DDA” w istocie nie jest zespołem psychopatologicznym, więc nie jest ujmowany (podobnie jak i współuzależnienie) w żadnym systemie klasyfikacyjnym.

W znaczeniu ogólnym, wynikającym między innymi z praktyki psychoterapeutycznej, klinicznej ale i zapotrzebowania społecznego, istnieje możliwość wyodrębnienia określonej liczby właściwości, cech czy zachowań wzajemnie powiązanych ze sobą, które można określić mianem „syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika”.

Próbę taką, jako pierwsza w Polsce, podjęła Z.Sobolewska-Mellibruda. Definicja ta brzmi następująco: Syndrom DDA to zespół utrwalonych osobowościowych schematów (poznawczych, emocjonalnych, behawioralnych i interpersonalnych) funkcjonowania psychospołecznego powstałych w dzieciństwie w rodzinie alkoholowej, które utrudniają osobie adekwatny, bezpośredni kontakt z teraźniejszością i powodują psychologiczne zamknięcie się w traumatycznej przeszłości. Powoduje to przeżywanie i interpretowanie aktualnych wydarzeń i relacji przez pryzmat bolesnych doświadczeń z dzieciństwa. Zniekształcenia te nie są przez DDA uświadamiane. Schematy te są destrukcyjne i powodują wiele zaburzeń pacjenta w kontakcie z samym sobą oraz z innymi osobami, szczególnie z tymi, z którymi pacjent jest w bliskich związkach.

Inną definicję proponuje Agnieszka Litwa. Według niej, osoby z syndromem DDA, to osoby dorosłe, u których siła zapisu traumatycznych wydarzeń życiowych w rodzinie z problemem uzależnień przekroczyła możliwości zaradcze ich systemu samoobrony, zostawiając trwałe ślady w obrazie siebie i funkcjonowaniu osoby, o cechach złożonego stresu pourazowego, nałożonego na różną konfigurację cech osobowości.

Marzenna Kucińska, jest zdania, że syndrom DDA,to zbiór usztywnionych cech osobowości, ukształtowanych w dzieciństwie, utrudniających adaptację w dorosłym życiu i rozwój nowych cech. Cechy te związane są ze strategiami kompensacyjnymi, jakie dziecko wykorzystywało w celu adaptacji do doświadczeń związanych ze środowiskiem dorastania i rodziną pochodzenia. W dorosłym życiu trudne sytuacje mogą uruchamiać dziecięce strategie radzenia sobie ze stresem i uniemożliwiać rozwój bardziej adekwatnych do aktualnych realiów postaw i reakcji.

Niezależnie od akcentów, na jakie zwracają uwagę poszczególni autorzy, wszyscy są zgodni w poglądach na to, co stanowi podstawowe źródła syndromu DDA:

a) doznane traumy (ostre i chroniczne),

b) niezaspokojone potrzeby i zaniedbania rozwojowe,

c) zakłócona więź w znaczących relacjach (z rodzicami, opiekunami).

Z. Sobolewska-Mellibruda i inni są również jednomyślni, w następującym poglądzie:

W psychoterapii syndromu DDA, powinno być miejsce na eksplorację

doświadczeń z dzieciństwa w rodzinie z problemem uzależnień.

2. POPULACJA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW

Zdaniem Zespołu Ekspertów nie każda osoba pochodząca z rodziny z problemem uzależnień wymaga psychoterapii. Wydaje się, że budowanie swojej tożsamości w oparciu o etykietę „jestem DDA” może być niekonstruktywne. Z perspektywy tych potrzebujących pomocy można wyróżnić przynajmniej trzy różne podgrupy:

a) Podgrupa osób w aktualnym kryzysie.

Są to osoby, które pomimo wzrastania w rodzinie z problemem alkoholowym przystosowują się i radzą sobie w życiu dorosłym nie przejawiając oznak szczególnych trudności, problemów czy zaburzeń; osoby te potrzebują pomocy psychologicznej, tylko w sytuacjach kryzysowych.

b) Podgrupa osób z syndromem DDA.

Nie występują u nich głębsze zaburzenia neurotyczne, osobowościowe czy uzależnienia. Podstawowe problemy, które zgłaszają koncentrują się wokół relacji z innymi ludźmi oraz trudności emocjonalne. Jeżeli występują u nich problemy emocjonalne, to nie osiągają one poziomu dekompensacji neurotycznej. Trudności osobowościowe nie wyczerpują symptomów pełnych zespołów zaburzeń. Mogą jednak u nich występować pewne cechy określonych zaburzeń osobowości.

C) Podgrupa źle przystosowana ze współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi.

W podgrupie tej występują różnorodne zaburzenia: uzależnienia, zaburzenia lękowe, zespoły symptomów nerwicowych, zaburzenia osobowości lub inne zespoły psychopatologiczne.

3. FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA DDA I WSKAZANE KWALIFIKACJE OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ TERAPIĄ.

3.1. Podgrupa osób w aktualnym kryzysie:

a) formy pomocy:

 • edukacja, poradnictwo, interwencja kryzysowa, pomoc psychologiczna w rozwoju osobistym ;

b) przygotowanie profesjonalne w zakresie:

 • diagnozy klinicznej i różnicowej ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń osobowości,
 • interwencji kryzysowej,
 • podstaw pomocy psychologicznej,
 • znajomości problematyki uzależnień oraz funkcjonowania rodziny z problemem uzależnień (co pomaga w interpretacji specyfiki pojawiających się trudności).

3.2. Podgrupa z syndromem DDA:

a) formy pomocy:

 • interwencja i poradnictwo nastawione na motywowanie do podjęcia psychoterapii (pomoc o charakterze krótkotrwałym),
 • psychoterapia (krótko i średnioterminowa).

b) przygotowanie profesjonalne dotyczące:

 • diagnozy klinicznej i różnicowej ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń osobowości oraz umiejętności kwalifikowania do odpowiedniej formy psychoterapii,
 • prowadzenia interwencji i poradnictwa,
 • znajomości problematyki uzależnień oraz specyfiki funkcjonowania rodziny z problemem uzależnień,
 • prowadzenia psychoterapii indywidualnej lub/i grupowej zgodnie z ogólnie przyjmowanymi standardami, co oznacza osoby posiadające certyfikaty szkół psychoterapii, bądź będące w procesie ich zdobywania, pracujące pod systematyczną superwizją .W przypadku prowadzenia grupy przez dwie osoby, powyższe wymagania powinna spełniać przynajmniej jedna z nich,
 • certyfikat instruktora terapii uzależnień nie daje uprawnień do prowadzenia, ani współprowadzenia psychoterapii DDA.

3.3. Podgrupa z syndromem DDA i współwystępującymi innymi zaburzeniami

psychicznymi

Wymaga specjalistycznego leczenia psychiatrycznego i psychoterapeutycznego.

4. MIEJSCA POMOCY I TERAPII DDA

A) Przychodnie i Ośrodki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia:

 • osoby z podgrupy A i B (po spełnieniu standardów dotyczących osób udzielających usług pomocowych i psychoterapeutycznych)
 • osoby z podgrupy C, jeżeli podstawowe zaburzenie to uzależnienie, wyłącznie po ukończonej terapii pogłębionej, stwierdzeniu utrwalonej abstynencji i rediagnozie.

B) Inne wyspecjalizowane ośrodki psychiatryczne i psychoterapeutyczne.

opracował:

Zespół Ekspertów Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ds. Pomagania Osobom z Syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika

w składzie:

Dorota Jabłońska,

Marzena Kucińska,

Grażyna Schirmer – Rychlicka,

Zofia Sobolewska – Mellibruda,

Krzysztof Gąsior,

Rajmund Janowski,

Agnieszka Litwa - Przewodnicząca Zespołu.

Kraków, czerwiec 2008